Romeine


Also found in: Wikipedia.

Ro´me`ine


n.1.(Min.) A mineral of a hyacinth or honey-yellow color, occuring in square octahedrons. It is an antimonate of calcium.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
In die alledaagse lewe van die Romeine het kleur n baie besondere, maar ook belangrike, rol gespeel.
Die Romeine was ook van kers-, lamp- of fakkellig afhanklik en het daagliks die wisselwerking tussen lig en donkerte ervaar.
Tog moet hierdie verskynsels geensins gesien word as Romeine se onvermoe om 'korrek' tussen kleurwaardes te onderskei nie.
Romeine 8:6 stel: "For to be carnally minded, is death; but to be spiritually minded, is life and peace" (King James Bible).
Nagri se fanatiese haat teenoor die Perse het ook deurentyd herinner aan Simon van Cirene se haat teenoor die Romeine en Piso se haat teenoor Tiberius.
Dit bly al hoop in die wereldorde wat hy om hom sien vergaan in boosheid, met die belofte van die opkoms van 'n nuwe ryk, die Romeine ...
In die eerste aantekening op hierdie bladsy skryf Opperman byvoorbeeld neer "geweld: Grieke onderling; Perse, Romeine, Turke, Duitsers/ oorloe" wat herkenbaar is as 'n tentatiewe formulering van reels 28 tot 30 van die finale teks (vergelyk addendum 2).
rates [M.sup.3] Strofewit ^hippokritiesedieeedvanHippok- [M.sup.4]a van die dolosse bekend: rates b maak die dolosse bekend: [M.sup.5]a Was hierdie kreupele b Is hierdie kreupele [M.sup.6] Strofewit [M.sup.7] Strofewit 18 [M.sup.1]a geweld oor sy land: eie mense, Perse, Romeine, Turke, Duitsers [M.sup.2] Strofewit [M.sup.3]a Ek is ontstel deur die opgrawing b Dit is so c Dit ontstel [M.sup.4]a aan die begin en end [M.sup.5]a deur god of mens vermink?
Hy was dus alleen met hierdie angs wat verder versterk is toe hy eindelik hulp gaan soek in Romeine 1.
Romeine 1 was gedurig, sonder genade, oop voor hom.
In John Middelton se The Lugbare of Uganda dat "de morele orde die geldt voor de levenden [...] terug te vinden is in de opvatttingen over een 'goede' en een 'slechte' dood." (108) Ook begraafplase is veelseggend: by die Germane en die Romeine, die Portugese, in Bolivia en Madagaskar, ensovoort.
Jode het die verwagting gehad dat hulle van die onderdrukkende regime van die Romeine verlos gaan word.