Saxifraga hypnoides


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Saxifraga hypnoides - tufted or mat-forming perennial of mountains of Europe; cultivated for its white flowers
genus Saxifraga, Saxifraga - type genus of the Saxifragaceae; large genus of usually perennial herbs of Arctic and cool regions of northern hemisphere: saxifrage
breakstone, rockfoil, saxifrage - any of various plants of the genus Saxifraga
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Roedd Glynne Pritchard hefyd yn cofio mynd i Gwm Idwal i weld y tormaen siobynnog, ac meddai, "Rwyf yn cofio'r llecyn ble mae'n tyfu yn iawn, gyda Saxifraga nivalis a Saxifraga hypnoides yn gymdogion iddo.
Mae'r tormaen serennog (Saxifraga stellaris; starry saxifrage) a'r tormaen llydandroed (Saxifraga hypnoides; mossy saxifrage) ill dau yn tyfu yma.