schottische

(redirected from Schottisch)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

schot·tische

 (shŏt′ĭsh, shŏ-tēsh′)
n.
1. A German dance for couples in 2/4 time.
2. The music for this dance.

[German, from schottisch, Scottish, from Middle High German schottesch, from schotte, a Scot, from Old High German scotto, from Late Latin Scottus, Irishman.]

schottische

(ʃɒˈtiːʃ)
n
1. (Dancing) a 19th-century German dance resembling a slow polka
2. (Music, other) a piece of music composed for or in the manner of this dance
[C19: from German der schottische Tanz the Scottish dance]

schot•tische

(ˈʃɒt ɪʃ)

n.
a round dance resembling the polka.
[1840–50; < German: Scottish (dance)]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.schottische - music performed for dancing the schottische
ethnic music, folk music, folk - the traditional and typically anonymous music that is an expression of the life of people in a community
2.schottische - a German round dance resembling a slow polka
ring dance, round dance - a folk dance; dancers form a circle
Translations
References in periodicals archive ?
No seculo XIX, nao podemos deixar de mencionar a importacao da valsa, da mazurca, do schottisch e da polca, trazidas pelos imigrantes europeus.
El histiocitoma es frecuente en pacientes menores de 3 anos (2,4,5), lo cual no se presento en este paciente que tiene 10 anos de edad, las razas mas predispuestas son Boxer, Teckel, Cocker spaniel y Pinscher Doberman, Schottisch terrier (5,15), No se encontro un predisposicion por sexo (13,15).
Foram encontrados nomes de importantes compositoras e pianistas da epoca, como Louise Leonardo, Eleonore Dorgeau, Ernestina India do Brasil, Francisca Gonzaga, Candida Augusta Teixeira de Mello, e outras, alem de uma grande diversidade de generos musicais compostos por elas, como valsas, polcas, romances, tangos, cancoes, modinhas, suites, schottisch dentre outros, totalizando cinquenta generos musicais distintos.