Sedum rosea


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Sedum rosea: Sedum rhodiola
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Sedum rosea - Eurasian mountain plant with fleshy pink-tipped leaves and a cluster of yellow flowersSedum rosea - Eurasian mountain plant with fleshy pink-tipped leaves and a cluster of yellow flowers
genus Sedum - large genus of rock plants having thick fleshy leaves
sedum - any of various plants of the genus Sedum
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
FEL arfer darllen erthygl ddiddorol Bethan Wyn Jones am Gadair Idris a phren y ddannoedd (sedum rosea), y roseroot yn Saesneg.
Yma hefyd mae pren y ddannoedd (Sedum rosea; roseroot) i'w weld.