Seten


Also found in: Acronyms.
Related to Seten: Seton

Set´en


obs. imp. 1.Sat.