Seto Naikai


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Seto Naikai

(ˈsɛtəʊ ˈnaɪkaɪ)
n
(Placename) transliteration of the Japanese name for the Inland Sea