Shroving

Shrov´ing


n.1.The festivity of Shrovetide.