skrik


Also found in: Wikipedia.

skrik

(skrɪk)
n
informal South African a fright
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
The Norwegian word used by Munch is "skrik," which can be translated as "shriek" or "scream." The Scream may be of interest to meteorologists because of the quite striking representation of the sky.
For instance, I would like to argue that George Eliot's novel Middlemarch (1871) is more narrative than, say, Samuel Beckett's play "Breath" (1969) or Edvard Munch's painting Skrik (1893).
Vokalensemblet Skrik of Ylvis' hometown Bergen has contributed to the phenomenon with an eight part a cappella choral version of the hit single.
met 'n prostatektomie gekonfronteer [njoodgedwonge moe[s] soek na 'n oorlewingstaktiek om skrik en pyn te verreken.
In 2004 her book of short stories It griisstiennen (Gray stones) was published by Utjouwerij Venus, and in 2007 her novel Skrik was published by Utjouwerij Fryslan.
Vir hom, meer as vir enigiets anders, / skrik hulle, fladder hulle vervaard op / en verdwyn oor die huise se dakke / of in die oewerbos ...
I once went shopping at Pick 'n Pay and I thought I saw Pauline...sitting in a bakkie next to a white farmer with curlers in her hair and I got such a skrik because the world is really changing if you see something like that and it's not the maid....
ons neem wek in die Jere se boot; Maar as ons volg en vaar--Mosleem of Kriste-- Dan seil ons teen die groot skrik op--die Dood.
Daarby verskyn daar ook kort jeugromans wat klaarblyklik op biografiese ervarings berus, soos Dolf van Niekerk se Skrik kom huis toe (1968), Chris Barnard se Voetpad na Vergelegen (1987) en Barrie Hough se Droomwa (1990).