Slothhound

Sloth´hound`


n.1.(Zool.) See Sleuthhound.