Snobdom

Snobbery, Snobdom

 snobs collectively, 1833.