Soerakarta


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Soerakarta

(ˌsʊərəˈkɑːtə)
n
(Placename) the former spelling of Surakarta
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
(26) Soepomo, De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Soerakarta ('s-Gravenhage: L.
van der Jagt, oud-gouverneur van Soerakarta.' s-Gravenhage: Leopold.
Pringgodigdo, 'Toelating van niet-Europeesche leerlingen tot de Europeesche lagere school', in Supplement op het triwindoe-gedenkboek Mangkoe Nagoro VII (Soerakarta: Het Comite voor het Triwindoe-Gedenkboek, 1940), pp.