springhaas


Also found in: Wikipedia.

springhaas

(ˈsprɪŋˌhɑːs)
n, pl -haas or -hase (-ˌhɑːzə)
(Animals) a S and E African nocturnal rodent, Pedetes capensis, resembling a small kangaroo: family Pedetidae
[from Afrikaans: spring hare]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
die kreatiewe proses in 'n gedig soos "Springhaas (Perdetes capensis)":
Afdeling II van die bundel bevat gedigte oor diere, van klein na groot, van die springhaas en streepmuis tot by die bloubok, die buffel en eland.
The North American jackrabbit and the South African springhaas (jumping hare) inhabit pens next to the central aviary.