biltong

(redirected from Stokkies)
Also found in: Thesaurus.

bil·tong

 (bĭl′tŏng′, -tông′)
n. South African
Narrow strips of sun-dried meat.

[Afrikaans : bil, buttock (from Middle Dutch bille; see bhel- in Indo-European roots) + tong, tongue (from Middle Dutch tonghe; see dn̥ghū- in Indo-European roots).]

biltong

(ˈbɪlˌtɒŋ)
n
(Cookery) South African strips of meat dried and cured in the sun
[C19: Afrikaans, from Dutch bil buttock + tong tongue]

bil•tong

(ˈbɪlˌtɔŋ, -ˌtɒŋ)

n.
(in South Africa) strips of lean meat dried in the open air.
[1805–15; < Afrikaans, =bil rump + tong tongue]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.biltong - meat that is salted and cut into strips and dried in the sun
jerked meat, jerky, jerk - meat (especially beef) cut in strips and dried in the sun
Republic of South Africa, South Africa - a republic at the southernmost part of Africa; achieved independence from the United Kingdom in 1910; first European settlers were Dutch (known as Boers)
References in periodicals archive ?
The breeders: Ben & Corlia Mouton of Wagner Bonsmaras, Edward Hansen of Emok Bonsmaras, Dries Venter of Tsaus Bonsmaras, Jorg Sigwart of Okamaja Bonsmaras, Stokkies von Dewitz of Stokkies Bonsmaras, Hella and Streicher Coetzee of Hochfeldstreek Bonsmaras, Volker Kreft of Omuronga Bonsmara and EE de Fries of Ondoka Bonsmaras were very happy with the outcome of the auction.
En die vrou maak 'n gleuf in die deur en sy fluit daardeur vir die kind, en heeldag sing sy en sy speel klavier en sy lui die klokkies en sy slaan op stokkies en sy dans en sy maak vir haar rokkies en skaduweediere en rympies en die soetste kossies.
ons het hiernatoe gekom met geharnaste stemme, ons het spore aan ons tonge probeer bind, ons het gepoog om van die pyn te vertel, die rook, het ons gereken, sal damp uit ons woorde, daar het ons gestaan met die monde vol stokkies en kletterende tande en fletterende foneme het af oor die papier gebiggel en die boodskap uitgewis ekskuus?