Stomatopodous

Stom`a`top´o`dous


a.1.(Zool.) Of or pertaining to the Stomatopoda.