Stre


Also found in: Acronyms.
n.1.Straw.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Yuksek puan, stres derecesinin yuksekligini gostermektedir.
Arastirmacilar tarafindan toplanan verilerin analizinde bagimsiz degiskenlerin hemsirelik egitimi stres olcegi ve alt boyutlarina etkisi ikiden fazla gruplarda one way ANOVA ve Kruskal Wallis, ikili gruplarda t testi ile degerlendirilmis olup, tanimlayici ozellikler ortalama, yuzdelik olarak gosterildi.
Ogrencilerin sosyodemografik ozelliklerine gore Hemsirelik Egitimi Stres Olceginin ve alt boyutlarinin toplam puan ortalamalarinin dagilimi Tablo 2'de gorulmektedir.
Akademik Stres puan ortalamasi, sosyodemografik ozelliklerle karsilastirildiginda, 29.44 [+ or -] 9.06 puan ortalamasi ile kiz ogrencilerde, 28.49[+ or -]9.53 puan ortalamasi ile 19-21 yas grubunda olan ogrencilerde, 30.58 [+ or -] 9.33 puan ortalamasi ile 4.
Hemsirelik Ogrencileri Icin Algilanan Stres Olcegi ile Hemsirelik Ogrencileri Icin Stresle Bas Etme Davranislari Olcegi alt gruplarinin toplam puan ortalamalari Tablo 3'te gorulmektedir.
Tartisma Stres, hemsirelik ogrencileri arasinda evrensel bir olgudur.
Cinsiyet ile hemsirelik egitimi stres olcegi ve alt boyutlari olan uygulama stresi, akademik stres puan ortalamalari arasinda istatistiksel olarak farkli oldugu saptandi (t: 5.753, t: 5.955, t: 5.280, p<0.001).
Ogrenciler yas gruplarina gore incelendiginde, hemsirelik egitimi stres olcegi ve alt boyutlari olan uygulama stresi ve akademik stres puan ortalamalarinin gruplar arasinda anlamli derecede farkli oldugu bulundu ([X.sup.2]: 9.503, [X.sup.2] [X.sub.2] : 8.959, p<0.05).
Hemsirelik Ogrencileri Icin Algilanan Stres Olcegi toplam puan ortalamasi 65.39[+ or -]25.58'dir.