Sula bassana


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Sula bassana - very large white gannet with black wing tipsSula bassana - very large white gannet with black wing tips
gannet - large heavily built seabird with a long stout bill noted for its plunging dives for fish
genus Sula, Sula - type genus of the Sulidae
References in periodicals archive ?
Pursuit plunging by northern gannets (Sula bassana) feeding on capelin (Mallotus villosus).
Wrth groesi'r mor, roedd yna ambell i wylog neu bal yn croesi o flaen y cwch, ac yna mi welsom ni hugan (Sula bassana; gannet) yn dod tuag atom, yna dwy a thair a doedd y mor mawr yn mennu dim arnyn nhw.
Er enghraifft, mae adar y mor yn cael eu diogelu ar y tir, adar fel y llurs (Alca torda, razorbill), y gwylog (Uria aalge, guillemot), y gwylog ddu (Cepphus grylle, black guillemot) a'r pal (Fratercula arctica, puffin) a'r hugan (Sula bassana, gannet), ond does 'na ddim yr un math o warchodaeth iddyn nhw allan ar y mor.