Syncarpium

Syn`car´pi`um


n.1.(Bot.) Same as Syncarp.