Taizhou

(redirected from Taichou)
Also found in: Encyclopedia.

Tai•zhou

or T'ai•chou

(ˈtaɪˈdʒoʊ)

n.
a city in central Jiangsu province, in E China. 275,000.