Tetrakishexahedron


Also found in: Wikipedia.

Tet`ra`kis`hex`a`he´dron


n.1.(Crystallog.) A tetrahexahedron.