Thibetian

Related to Thibetian: Tibetan mastiff, Tibetan

Thi`be´tian


a. & n.1.Same as Thibetan.