tipi

(redirected from Tipie)
Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

ti·pi

 (tē′pē)
n.
Variant of tepee.

tipi

(ˈtiːpɪ)
n, pl -pis
(Anthropology & Ethnology) a variant spelling of tepee

te•pee

or tee•pee

(ˈti pi)

n.
a Plains Indian tent made from animal skins laid on a conical frame of long poles.
Sometimes, tipi.
[1735–45, Amer.; < Dakota thípi=thí- to dwell + -pi pl. indefinite abstract n. suffix]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.tipi - a Native American tenttipi - a Native American tent; usually of conical shape
indian lodge, lodge - any of various Native American dwellings
collapsible shelter, tent - a portable shelter (usually of canvas stretched over supporting poles and fastened to the ground with ropes and pegs); "he pitched his tent near the creek"
References in periodicals archive ?
aixi com la regulado de la participado deis estudiants, que es un ambit propi, tipie, nuclear, de l 'autonomia universitaria (17/11/2005).
Los suelos son originados a partir de cenizas volcanicas andesiticas de grano fino, clasificados como Tipie dystrandept con buena fertilidad natural y textura franco arenosa (Salazar & Duque, 1994).
Fue alucinante ver los vestidos de su heredera, la gran tipie Maria Conesa, quien debuto en 1907; pero estan muy humedos, con hongos y polvo, resulto muy dificil seleccionar y la coleccion daba para mucho mas.
Tipies van Strachan word historiese tye en figure teenoor mekaar gestel.
Un extraordinario critico de arte escribiendo especialmente sobre el arte abstracto y el informalismo, o sus grandes contemporaneos, desde Joan Miro a Albert Rafols-Casamada, Josep Guinovart, Lucio Fontana, Alberto Burri, Afro, Antonio Sura, Rafael Canogar o Antoni Tipies, entre muchos otros.
Silenus lewer 'n sarkastiese monoloog waarin hy se dat dit tipies is van die manier waarop saters behandel word.
Dis 'n dinamiek wat hy onder meer bewerkstellig deur, op die mikrotekstuele vlak (vlak van byvoorbeeld fonologiese, morfologiese, sintaktiese, prosodiese, verstegniese en tipografiese verskynsels--kyk Odendaal 1997:90), tipies van langer, veelvuldig uitgebreide sinskonstruksies gebruik te maak, waarin die opnoemingstegniek, die stuwende klankherhalings en ook 'n stylmiddel soos die anafoor (Robinson 2009:520-521) prominent is en die sinsmomentum sterk oor die versreeleindes heenstroom (Odendaal 1997:267-286).
Die verhoogruimte in die drama word ook tipies aan Weideman se aard, uiters kreatief benut.
Die term dryfpunt is tipies van Breyten se woordkeuse--dit is veelduidig.
Hierdie morele/etiese ambivalensie wat die leser in Kobra ervaar, bereik 'n hoogtepunt wanneer die laaste deel van die roman in 'n wraakspel ontaard: in tipies "Wilde Weste"styl vat Tyrone 'n hele groep "giftige" huurmoordenaars met sy kennis van en vertroudheid met selfone, asook die treinverbindings in die Skiereiland, aan.
As individualistiese stem is Leroux inderdaad nie tipies van die Sestigers nie, maar ooreenkomste met sy tydgenote is wel aantoonbaar, soos verderaan sal blyk, al het hy dan ook volgens eie bewering 'die werke van my mede-Suid-Afrikaners soos die pes vermy' (Van Rensburg 1971:45).
Aspek het tipies te doen met die interne konstituering van 'n proses of handeling.