tipi

(redirected from Tipie)
Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

ti·pi

 (tē′pē)
n.
Variant of tepee.

tipi

(ˈtiːpɪ)
n, pl -pis
(Anthropology & Ethnology) a variant spelling of tepee

te•pee

or tee•pee

(ˈti pi)

n.
a Plains Indian tent made from animal skins laid on a conical frame of long poles.
Sometimes, tipi.
[1735–45, Amer.; < Dakota thípi=thí- to dwell + -pi pl. indefinite abstract n. suffix]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.tipi - a Native American tenttipi - a Native American tent; usually of conical shape
indian lodge, lodge - any of various Native American dwellings
collapsible shelter, tent - a portable shelter (usually of canvas stretched over supporting poles and fastened to the ground with ropes and pegs); "he pitched his tent near the creek"
References in periodicals archive ?
Hierdie morele/etiese ambivalensie wat die leser in Kobra ervaar, bereik 'n hoogtepunt wanneer die laaste deel van die roman in 'n wraakspel ontaard: in tipies "Wilde Weste"styl vat Tyrone 'n hele groep "giftige" huurmoordenaars met sy kennis van en vertroudheid met selfone, asook die treinverbindings in die Skiereiland, aan.
Soos tipies is van vroueskrywers se skryfwerk oor die lewe, toon Chung 'n rasionele identiteitsin waardeur die onafhanklike self ondergeskik is aan of ingesluit word in die kollektiewe.
Dis 'n dinamiek wat hy onder meer bewerkstellig deur, op die mikrotekstuele vlak (vlak van byvoorbeeld fonologiese, morfologiese, sintaktiese, prosodiese, verstegniese en tipografiese verskynsels--kyk Odendaal 1997:90), tipies van langer, veelvuldig uitgebreide sinskonstruksies gebruik te maak, waarin die opnoemingstegniek, die stuwende klankherhalings en ook 'n stylmiddel soos die anafoor (Robinson 2009:520-521) prominent is en die sinsmomentum sterk oor die versreeleindes heenstroom (Odendaal 1997:267-286).
Die verhoogruimte in die drama word ook tipies aan Weideman se aard, uiters kreatief benut.
VIGS is 'n multi-sistemiese toestand van ernstige immunoonderdrukking as gevolg van die menslike immuniteitsgebrekvirus waarvan opportunistiese infeksies, neoplasmas, neurologiese disfunksie en 'n verskeidenheid ander sindrome tipies is (Beers & Berkow, 1999:1312; Fact sheets on HIV/AIDS, 2000:1).
Die term dryfpunt is tipies van Breyten se woordkeuse--dit is veelduidig.
George Grey se skenking van 5,200 items aan die Suid-Afrikaanse Biblioteek in 1861 was 'n tipies negentiende-eeuse kulturele transaksie waardeur 'n privaat versameling die stempel van Victoriaanse stadskultuur op die koloniale Kaapstad help afdruk het.
In albei tekste onder bespreking is die tipies negentiende-eeuse analogie tussen mense en insekte dus 'n kerngegewe: die gegoede Victoriaanse Alabaster-huishouding word op kritiese wyse met 'n ondergrondse termietnes vergelyk, terwyl die karakter Eugenia weer met haar mot-naamgenoot, Morpho eugenia, vergelyk word.
As individualistiese stem is Leroux inderdaad nie tipies van die Sestigers nie, maar ooreenkomste met sy tydgenote is wel aantoonbaar, soos verderaan sal blyk, al het hy dan ook volgens eie bewering 'die werke van my mede-Suid-Afrikaners soos die pes vermy' (Van Rensburg 1971:45).
Aspek het tipies te doen met die interne konstituering van 'n proses of handeling.
1998:25) beskryf werwing relevant tot akute longbesering in drie onderskeie longkompartemente, naamlik: belugde longsones wat geen patologie toon nie en steeds deur hoe positiewe eind-ekspiratoriese druk en lugwegdrukke te veel kan uitsit en barotrauma tot gevolg kan he; 'n area in die long gevul met eksudaat, tipies in die basale/ afhanklike dele wat nie gewerf kan word deur verhoogde lugwegdruk nie; en longsones wat alveoli wat platgeval het bevat en wat nie met eksudaat gevul is nie.
Die verhale is (weer eens tipies van De Vries se oeuvre) kontreiverhale, verhale wat laat lag en huil, maar steeds ook die leser uitdaag vanwee die gelaagdheid daarvan.