To make no bones

to make no scruple; not to hesitate.

See also: Bone