Toluenyl

Related to Toluenyl: toluene

Tol`u`e´nyl


n.1.(Chem.) Tolyl.