Triakisoctahedron


Also found in: Wikipedia.

Tri´a`kis`oc`ta`he´dron


n.1.(Crystalloq.) A trigonal trisoctahedron.