Tsebe

Tse´be


n.1.(Zool.) The springbok.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
O boletse fa a sa jesiwe dilwenag ke dikgang tsa botlhoka tsebe jwa banana, a re gantsi ba amega mo bogodung, dititeo le botagwa.
Tsebe (2005) noted that there was a need for country-level bodies to drive towards local content digital development which can be achieved through the digital library.
The body of the man, who was identified with the single name Tsebe or Tseba, was carried back to his home village about 4 kilometres (2.5 miles) away following a protest, Free Tibet said.
Tsebe and his deputies on Wednesday talked about issues of their shared specialty.
In this novel external retrospection is used by inserting the story of Mmatshego at the stage when she still stayed in Johannesburg: O a bona Nnono, mengwaga ye mene ya go feta ge ke nyalane le Mmatshego, ke be ke sa tsebe selo ka yena gomme le ge a sa ke a bolela kudu, gagolo bophelo bja gagwe bjo bo fetilego, ke ithutile sengwenyana ka bjona ...
A re go dirisa bana jalo ke go ba senyetsa bokamoso, a kaya fa tlhakanelo dikobo e ba itaya tsebe mme kwa phelelong ba tlhoke go dira sentle mo dithutong.
Preservation of recorded knowledge in the present information environment is basically through digitization (Tsebe 2005; Gaston, 2008, Masakazi, 2009).
Mosito o ne a phethile thuto ea ntat'ae, a kene sekolo, a ithutile bohlale ba Makhooa, a itokiselitse hore a tie a tsebe ho nka borena ba ntat'ae ha nako ea teng e fihla.