Anton Chekhov

(redirected from Tsjechov)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Anton Chekhov - Russian dramatist whose plays are concerned with the difficulty of communication between people (1860-1904)Anton Chekhov - Russian dramatist whose plays are concerned with the difficulty of communication between people (1860-1904)
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
(11.) Deze uitlating is overduidelijk een intertekst die verwijst naar de vierde en laatste akte van Oom Vanja: scenes uit het landleven in vier bedrijven (1899) van Tsjechov wanneer Astrof, nadat hij de kaart van Afrika op de muur beschouwd heeft, zegt hij vermoedt het is nu smoorheet in Afrika.