Twiste


Also found in: Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia.

Twist´e


imp.1.imp. of Twist.
References in periodicals archive ?
Skinder en afguns en nyd, kleinlike en parogiale twiste, gesins- en gemeenskapsgeheime, en die kontras tussen die wit dorpsgebied en die aangrensende "lokasie" bepaal die milieu.
Christopher Boehning is a partner and Eric Twiste is an associate with Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP in New York.
Agriculture suffered severe damage from foot-and-mouth disease; especially affected was the Twiste area of the region.