Tyrotoxine

Tyr`o`tox´ine


n.1.Same as Tyrotoxicon.