Underyoke

Un`der`yoke´


v. t.1.To subject to the yoke; to make subject.