Ungka-puti

Ung´ka-pu`ti


n.1.(Zool.) The agile gibbon; - called also ungka-pati, and ungka-etam. See Gibbon.