Upsyturvy

Up´sy`tur´vy


adv.1.Upside down; topsy-turvy.