Uran-utan

U`ran´-u`tan`


1.(Zool.) The orang-utang