kimono

(redirected from Uwagi)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

ki·mo·no

 (kə-mō′nō)
n. pl. ki·mo·nos
1. A long, wide-sleeved Japanese robe worn with an obi and often elaborately decorated.
2. A loose, light robe worn chiefly by women.

[Japanese : kiru, to put on, wear + mono, object.]

kimono

(kɪˈməʊnəʊ)
n, pl -nos
1. (Clothing & Fashion) a loose sashed ankle-length garment with wide sleeves, worn in Japan
2. (Clothing & Fashion) any garment copied from this
[C19: from Japanese: clothing, from kiru to wear + mono thing]
kiˈmonoed adj

ki•mo•no

(kəˈmoʊ nə, -noʊ)

n., pl. -nos.
1. a loose, wide-sleeved Japanese robe, fastened at the waist with a broad sash.
2. a loose dressing gown.
[1885–90; < Japanese]
ki•mo′noed, adj.

kimono

1. A Japanese word meaning garment, used to mean a traditional long Japanese robe or a garment in this style.
2. A long, wide-sleeved Japanese robe fastened by a sash, or a women’s dress in similar style.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.kimono - a loose robekimono - a loose robe; imitated from robes originally worn by Japanese
robe - any loose flowing garment
Translations
كيمونو: لِباس يَرتَديه اليابانيون
kimono
kimono
kimonó
japanskur sloppur
和服着物
kimono
kimono
kimono
kimono

kimono

[kɪˈməʊnəʊ] N (kimonos (pl)) → kimono m, quimono m

kimono

[kɪˈməʊnəʊ] nkimono m

kimono

nKimono m

kimono

[kɪˈməʊnəʊ] nchimono

kimono

(kiˈmounəu) , ((American) -nə) plural kiˈmonos noun
a loose Japanese robe, fastened with a sash.
References in periodicals archive ?
Funkcjonowanie uwagi w stanach lckowych, zaburzeniach emocjonalnych i fobiach.
Budownictwo wiejskie dziedzicom dobr i possessorum toP wszystkim jakaPkolwiek zwierzchnoUc po wsiach i miasteczkach majacym do uwagi i praktyki podana.
Uwagi dotyczqce sposobu liczenia stopy wyptaty dywidendy.
Ponadto, podczas gdy rola emocji stala sie waznym czynnikiem w przedsiebiorczosci, przewidywane emocje zyskaly bardzo niewiele uwagi w biezacej literaturze.
Uwagi o rozchodzeniu sie elementow kultury (na przykladzie ceramiki lepionej).
Uwagi o zmianach w prawie polskim postulowanych przez art.
1991b, Uwagi o wyksztalceniu, wieku i liczbie teras w dolinie Wisloki w Obnizeniu Krosnienskim (Remarks on the development, age and number of terraces in the Wisloka River valley in the Krosno Depression).
Uwagi na podstawie ustawodawstwa synodalnego, Zapiski Historyczne, t.