kimono

(redirected from Uwagi)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

ki·mo·no

 (kə-mō′nō)
n. pl. ki·mo·nos
1. A long, wide-sleeved Japanese robe worn with an obi and often elaborately decorated.
2. A loose, light robe worn chiefly by women.

[Japanese : kiru, to put on, wear + mono, object.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

kimono

(kɪˈməʊnəʊ)
n, pl -nos
1. (Clothing & Fashion) a loose sashed ankle-length garment with wide sleeves, worn in Japan
2. (Clothing & Fashion) any garment copied from this
[C19: from Japanese: clothing, from kiru to wear + mono thing]
kiˈmonoed adj
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

ki•mo•no

(kəˈmoʊ nə, -noʊ)

n., pl. -nos.
1. a loose, wide-sleeved Japanese robe, fastened at the waist with a broad sash.
2. a loose dressing gown.
[1885–90; < Japanese]
ki•mo′noed, adj.
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.

kimono

1. A Japanese word meaning garment, used to mean a traditional long Japanese robe or a garment in this style.
2. A long, wide-sleeved Japanese robe fastened by a sash, or a women’s dress in similar style.
Dictionary of Unfamiliar Words by Diagram Group Copyright © 2008 by Diagram Visual Information Limited
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.kimono - a loose robekimono - a loose robe; imitated from robes originally worn by Japanese
robe - any loose flowing garment
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Translations
كيمونو: لِباس يَرتَديه اليابانيون
kimono
kimono
kimonó
japanskur sloppur
和服着物
kimono
kimono
kimono
kimono

kimono

[kɪˈməʊnəʊ] N (kimonos (pl)) → kimono m, quimono m
Collins Spanish Dictionary - Complete and Unabridged 8th Edition 2005 © William Collins Sons & Co. Ltd. 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005

kimono

[kɪˈməʊnəʊ] nkimono m
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005

kimono

nKimono m
Collins German Dictionary – Complete and Unabridged 7th Edition 2005. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007

kimono

[kɪˈməʊnəʊ] nchimono
Collins Italian Dictionary 1st Edition © HarperCollins Publishers 1995

kimono

(kiˈmounəu) , ((American) -nə) plural kiˈmonos noun
a loose Japanese robe, fastened with a sash.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
References in periodicals archive ?
Paluch koslawy--od etiologii do leczenia, uwagi praktyczne.
Jednak zwiqzek micdzy zaangazowanymi czynnikami a zwiqzanq z tym dynamikq jest niejasny i nie otrzymat wystarczajqcej uwagi naukowej i akademickiej.
Funkcjonowanie uwagi w stanach lckowych, zaburzeniach emocjonalnych i fobiach.
Budownictwo wiejskie dziedzicom dobr i possessorum toP wszystkim jakaPkolwiek zwierzchnoUc po wsiach i miasteczkach majacym do uwagi i praktyki podana.
Uwagi dotyczqce sposobu liczenia stopy wyptaty dywidendy.
"Uwagi do ewolucji funkcji rachunkowosci w Polsce", [Notes on the evolution of the accounting function in Poland], Folia Oeconomica, No.
Uwagi o rozchodzeniu sie elementow kultury (na przykladzie ceramiki lepionej).--Archeologia Polski, XXXIII: 1, 67-112.