Vaso-inhibitory

Vas`o-in`hib´i`to`ry


a.1.(Physiol.) See Vasodilator.