Vidua


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Vidua - whydahsVidua - whydahs        
bird genus - a genus of birds
whidah, whydah, widow bird - mostly black African weaverbird
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
The parasites in this study are in the genus Vidua, and their hosts include various estrildid finch genera found in the Old World.
The only other known crustacean species in which the muscle fibers are also not subdivided into myofibrils by the sarcoplasmic reticulum is the ostracod Cypridopsis vidua (Fahrenbach, 1964) (Fig.
nemo ire quemquam publica prohibet via; dum ne per fundum saeptum facias semitam, dum ted apstineas nupta, vidua, virgine, iuventute et pueris liberis, ama quidlubet.
Viduidae Vidua macroura Pin-tailed whydah Vidua orientalis Sahel paradise whydah Vidua chalybeate Village indigobird Euplectes spp Widow bird
?1776 Cypris vidua Muller - Muller in Meisch 2000: 372-378, Figs.
Spiritualia: Enchiridion; De Contemptu Mundi; De Vidua Christiana.
(1990a,b) surveyed the genetic structure of most species present at an arctic site, whereas Havel and Hebert (1989) investigated clonal diversity in temperate and arctic populations of Cypridopsis vidua. Their work revealed great variability in clonal diversity among species.
Cui si quid refrigerii debuerat episcopus, aliter utique salvo respectu disciplinae praestare potuisset, ne tale nunc miraculum, ne dixerim monstrum, in ecclesia denotaretur, virgo vidua, hoc quidem portentuosior, quod nec qua vidua caput texit, utrumque se negans, et virginem, quae vidua deputetur, et viduam, quae virgo dicatur.