VIR


Also found in: Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

VIR

abbreviation for
(Government, Politics & Diplomacy) Victoria Imperatrix Regina
[Latin: Victoria, Empress and Queen]
References in classic literature ?
I could plainly discover whence one family derives a long chin; why a second has abounded with knaves for two generations, and fools for two more; why a third happened to be crack-brained, and a fourth to be sharpers; whence it came, what Polydore Virgil says of a certain great house, NEC VIR FORTIS, NEC FOEMINA CASTA; how cruelty, falsehood, and cowardice, grew to be characteristics by which certain families are distinguished as much as by their coats of arms; who first brought the pox into a noble house, which has lineally descended scrofulous tumours to their posterity.
This week Vir gets a call from Harvard University and in the coming weeks you won't believe what happens.
In sy verhale was dit vir hom kennelik belangrik om die volle spektrum van die menslike kondisie te verken.
Na Pietersburg, gaan Zip, Isabel en ek, vol hoop vir die toekoms, na 'n plekkie met die naam Carolina in die ou Oos-Transvaal.
Dit is inderdaad so dat ek, vir 'n hele ruk, dit gehaat het om met jou vergelyk te word.
n Voorbeeld hiervan is Silo's, wat met die eerste opslag bloot 'n metafoor vir 'n landskapsbeeld bied:
Hy is na 'n onbekende bestemming oppad en moet alles wat vir hom kosbaar is, agterlaat.
Die lengte van dergelike resensieartikels moet ooreenstem met die lengte van artikels ten einde te kan kwalifiseer as "oorsigartikels" wat, anders as wat die geval is met "gewone" resensies, oorweegbaar is vir subsidie in ooreenstemming met die kategoriee wat deur die Departement van Nasionale Opvoeding gespesifiseer is, Aangesien resensieartikels wat in geakkrediteerde tydskrifte geplaas word in aanmerking kom vir subsidie, sal dergelike bydraes ook onderhewig wees aan dieselfde keuringsproses wat geld vir enige artikel wat aan die tydskrif vir publikasie voorgele word.
Vir did two years with a private equity firm in New York, then returned home in 2000 when Blue Star demerged its infotech business.
Hy het die grondslag help le vir die suksesvolle onderhandelings, die vreedsame oorgang na 'n nuwe bedeling en die omskepping van Suid-Afrka in 'n regstaat' (Die Burger, 30.
In die proloog word 'n apologie of verdediging aangebied vir 'n "normale", manlike man wat gedigte skryf oor die liefde wat hy met 'n vrou deel.