Voznesenski


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.

Voz·ne·sen·ski

 (vŏz′nə-sĕn′skē), Andrei 1933-2010.
Soviet poet whose collections of verse include Parabola (1960) and The Triangular Pear (1962).
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Voznesenski - Russian poet (born in 1933)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Lees daarby die groot aantal van sy gedigte wat oor die dood handel, gedigte wat saamgevat kan word onder die titel van die slotgedig van sy bundel Eklips, "Om te lewe is om te brand"--Andrei Voznesenski".