Wanchüan


Also found in: Encyclopedia.

Wanchüan

(ˌwæntʃʊˈɑːn) or

Wan-ch'uan

n
(Placename) a former name of Zhangjiakou