White of a seed

(Bot.) the albumen. See Albumen, 2.

See also: White