Wrannock


Also found in: Wikipedia.

Wran´nock


n.1.(Zool.) The common wren.