Wys


Also found in: Thesaurus, Acronyms.
(wīz)
a.1.Wise.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Hy wys byvoorbeeld daarop dat sommige gebeurtenisse wat in die romans beskryf word, "foutief" is omdat die datum waarop dit plaasvind nie met historiese bronne klop nie of omdat anachronismes in die beskrywings voorkom soos dat karakters in die fiksieteks mekaar deur Mauserrook aankyk, terwyl Mausers in der waarheid nie rook gemaak het nie.
Die metafoor van die palimpses ondermyn die konsep van die outeur as die enigste, oorspronklike bron van die werk en wys daarop dat betekenis deur 'n eindelose ketting van betekening plaasvind.
'n Verbandlegging tussen hierdie lyste in die roman, veral die een wat gegenereer word op grond van die "kaffer"-morfeem, en kreatiwiteit wys hoe die roman implisiet kommentaar lewer op die hede.
Mihalik (1997:27) wys daarop dat die spreekwyse, denkpatrone en ikone van populere kultuur ook in tradisioneel-elitistiese kultuurvorms soos poesie, ballet en opera vergestalt en gekommentarieer word.
Laasgenoemde satiriseer die toeris wat tuis trots aan 'n bobeen die 'love bite' / van 'n lastige pylstert kan gaan wys met sy selfgesentreerde kyk na biodiversiteit.
Hy wys voorts ook daarop dat die mens gestalte gee aan kulturele modelle deur ruimtelike hi6rargiese en binere opposisies, soos byvoorbeeld "hoog" vs.
Die openingsvers, "Die nuwe/ou stad", rondom die New York-tragedie van 2001, wys 'n mens nie net op die wyse waarop die dood onvoorspelbaar bly nie, maar ook hoe die einder, die gesigslyn, ingrypend verander.
Du Plooy wys in haar voorwoord daarop dat die gedigte waarop uiteindelik besluit is, tematies en tegnies uiteenlopend is en dat 'n gemene deler moeilik te vinde is.
Nicol Stassen wys in sy Voorwoord tot Versindaba 2009 tereg op die gehalte, verskeidenheid en verteenwoordigende van die gedigte wat elke keer opgeneem is in die bundels.
Van der Ven wys op empiriese ondersoeke na mense se beelde van God (Van der Ven, 1998a), wat ook die metafore wat met God vereenselwig kan word, impliseer.
As 'n mens Afrikaans as hoofvak gehad het op universiteit, was die kanse goed dat daar van jou verwag is om grepe uit die dagboek te lees en dan taalkundig te ontleed--gewoonlik met die doel om te wys hoe Afrikaans Tregardt se taal in wese is.
Mouton skroom nie om ook op Pienaar se foute te wys nie.