Xanthodontous

Xan`tho`don´tous


a.1.Having yellow teeth.