Xun Zi

(redirected from Xun Qing)

Xun Zi

(ˈtʃʊn ˈdʒiː) or

Hsün-tzu

n
(Biography) original name Hsun Kuang. c. 300 bc–c. 230 bc, Chinese philosopher, who systematized Confucian teaching