Yellow lemur

(Zool.) the kinkajou.

See also: Yellow