aischrolatreia

aischrolatreia

1. the cult of the obscene.
2. the worship of filth.
See also: Obscenity
a devotion to or worship of filth and obscenity.
See also: Dirt