alanine

(redirected from alanin)
Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

al·a·nine

 (ăl′ə-nēn′)
n.
A nonessential amino acid, C3H7NO2, that is a constituent of many proteins.

[German Alanin, ultimately from Aldehyd, aldehyde; see aldehyde.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

alanine

(ˈæləˌniːn; -ˌnaɪn) or

alanin

n
(Biochemistry) a nonessential aliphatic amino acid that occurs in many proteins
[C19: from German Alanin, from al(dehyde) + -an- (euphonic infix) + -in -ine2]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

al•a•nine

(ˈæl əˌnin, -nɪn)

n.
any of several isomers of a colorless, crystalline, water-soluble amino acid, CH3CH(NH2)COOH, found in many proteins and produced synthetically: used chiefly in biochemical research. Abbr.: Ala; Symbol: A
[1860–65; al (dehyde) + -an- (arbitrarily inserted) + -ine2]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.

al·a·nine

(ăl′ə-nēn′)
A nonessential amino acid. See more at amino acid.
The American Heritage® Student Science Dictionary, Second Edition. Copyright © 2014 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.alanine - a crystalline amino acid that occurs in many proteins
amino acid, aminoalkanoic acid - organic compounds containing an amino group and a carboxylic acid group; "proteins are composed of various proportions of about 20 common amino acids"
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Translations
alanin
Alanin
alanine
알라닌
alanina
alanina

alanine

n alanina
English-Spanish/Spanish-English Medical Dictionary Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Alanin onemli isimlerinden Guillaume Devin'in derledigi bu kitap, Fransa'da ilk kez UI disiplininin metodolojisine iliskin farkli yaklasimlari bir araya getirmekte ve bu ulkede kendine ozgu kosullarda gelisen UI'nin 'nasil arastirildigini' pek cok farkli acidan gozler onune sermektedir.
Alanin aminotransferaz (ALT): ALT seviyesinin ongorude rolu tartismalidir.
Laboratuvar tetkiklerinde; ure, kreatinin, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, laktat dehidrogenaz, urik asit, C-reaktif protein ve serum elektrolit degerleri normaldi.
Bu degeri plazma glukoz duzeyi, radyofarmasotik enjeksiyonundan sonra gecen sure, vucut agirligi veya vucut yuzey olcumu, belirlenen alanin buyuklugu, tarayici sistemin rezolusyonu, rekonstruksiyon ve atenuasyon duzeltmenin tipi gibi faktorler etkiler (29,30).
Olgunun laboratuvar degerleri Laboratuvar degerleri Ilk basvuru Relaps Lokosit (4.000-10.000 K/uL) 3.640 5.600 Hemoglobin (14-16 gr/dL) 11.9 11.7 Trombosit (150.000-400.000 K/uL) 70.100 108.000 AST (0-50 u/L) 140 19 ALT (0-50 u/L) 140 16 Kreatinin (0,7-1,1 mg/dL) 0,7 0,8 CRP (0-0,8 mg/dL) 5,6 0,4 AST: aspartat aminotransferaz; ALT: alanin aminotransferaz; CRP: C-reaktif protein
In addition, increased ALT (Alanin aminotransferaz) (34 IU/L), AST (Aspartat aminotransferaz) (34 U/L), ALP (Alkaline phosphatase) (157 U/L), GGT (41 U/L), and CRP (C-reactive protein) (9.04 mg/dL) levels were detected.
(1) Bu noktada damgalama ile mucadelede, alanin uzmanlari ile toplum liderlerinin yapacagi ortak hareketlere, calismalara ve becerilere gereksinim vardir.
saat ve sonrasinda ise sitoplazmanin her yerinde ve perinukleer alanin cevresinde otofagozomlar ile sarili NP birikimlerine rastladiklarini bildirmislerdir.
Birazcik da olsa asi olmak demek, sokagin, kamusal alanin hakimi ilan edilen erkeklerle sokagi, 'disan'yi paylasma konusunda iddiali olmak demektir.
Ilk yatis esnasinda laboratuvar tetkiklerinde; hemoglobin: 12,1 gr/dL, beyaz kure: 9840/[mm.sup.3], eritrosit ortalama volumu: 81 fL, platelet: 234000/[mm.sup.3], glukoz: 80 mg/dL, alanin aminotransferaz: 6,5 IU/L, aspartat aminotransferaz: 16 IU/L, Tpro/Alb: 7/4,2 gr/dL, ure: 10 mg/dL, kreatinin: 0,3 mg/dL, sodyum: 143 mEq/L, K: 4,1 mEq/L, kalsiyum: 8,4 mg/dL, P: 4,5 mg/dL, venoz kan gazi: pH: 7,31, HC[O.sub.3]: 21,8 mEq/L, BE: -2,9, PC[O.sub.2]: 47 mmHg, protrombin zamani: 13,6 sn (11-15), uluslararasi duzeltme orani (INR): 1,1 (0,75-1,5), aktive parsiyel tromboplastin zamani: 32 sn (25-40), serum VA duzeyi: 710 [micro]g/mL (50-100 [micro]g/mL), amonyak 161 [micro]mol/L (36-85 [micro]mol/L), laktat 7,5 mmol/L (4,5-19,8 mmol/L) saptandi.
20 hasta sakroiliak eklem incelemesinde parauterin-periprostatik alanin yeterince goruntulenememesi nedeni ile calismaya dahil edilmemistir.
En genel alt tipi mesensephalic, diensephalic alanin etkilendigi apatik akinetik mutizm digeri bitisik frontal loblarin ve anterior singulat girusun etkilendigi hiperpatik akinetik mutizm.