antrum

(redirected from antra)
Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to antra: anthrax, Antara

an·trum

 (ăn′trəm)
n. pl. an·tra (-trə)
1. A cavity or chamber, especially one in a bone.
2. Either of the sinuses in the bones of the upper jaw, opening into the nasal cavity.

[Late Latin, cavity in the body, from Latin, cave, from Greek antron.]

an′tral adj.
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

antrum

(ˈæntrəm)
n, pl -tra (-trə)
(Anatomy) anatomy a natural cavity, hollow, or sinus, esp in a bone
[C14: from Latin: cave, from Greek antron]
ˈantral adj
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

an•trum

(ˈæn trəm)

n., pl. -tra (-trə).
a cavity in a body organ, esp. a bony sinus.
[1720–30; < New Latin; Latin: cave < Greek ántron]
an′tral, adj.
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.antrum - a natural cavity or hollow in a boneantrum - a natural cavity or hollow in a bone
bodily cavity, cavum, cavity - (anatomy) a natural hollow or sinus within the body
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Translations

an·trum

n. antro, cavidad o cámara casi cerrada;
auris ___cavidad del oído;
cardiaum ______ cardial;
follicular ______ folicular;
mastoid ______ mastoideo;
maxillary ______ maxilar o seno maxilar;
pyloricum ______ pilórico;
tympanic ______ timpánico.
English-Spanish Medical Dictionary © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Antra vertus, tos prielaidos pacios yra nuolat formuojamos tiek interpretuojamojo objekto, tiek tokiu objektu visumos, sudarancios tradicija.
Antra, svarbi yra kulturine verte, nes per eksperimentine kuryba isreiskiamos idejos ir mintys labai daznai perteikia socialine plotme bei buvius, ir tai, kaip apie architektura mastoma ar suprantama konkreciu laikotarpiu, ir tai, koki vaidmeni jai suteikia visuomene.
SVECITE ANTRA MICHAEL & MAUREEN BOWMAN LIVING TRUS 1/5/2009 $270,000 2095 MONROE ST, EUGENE, OR 97405
Homeguard serviceman Antra (Mahendra Perera) does watch duty in a wind-swept, barren landscape, switching off with older, alcoholic Piyasiri (Hemasiri Liyanage).
(6) Unlike mucoceles of the frontal sinus, which can be diagnosed on clinical examination and plain x-ray, mucoceles of the maxillary antra, sphenoid sinuses, and the ethmoids can be missed entirely.
The new attractions will include presentations of stories from the life of the poets such as Amr bin Kalthoum, Antra bin Shaddad, Zuhair bin Abi Salma, Emre'o Al-Qais, Tarafa bin Al-Abd, Al-A'sha and Qais bin Sa'eda, and many more.
Maziausia skirtuma tarp saules elemento be itvirtinimo ir saules elemento su istriziniu itvirtinimu pateikia pirma moda (8,71%), o didziausia - antra moda (21,29%).
Antra vertus, matyti ir tam tikras "posukis" i priesinga, taciau taip pat nepageidautina puse--pastaraisiais metais technikos mokslu kalboje padaugejo neteiktinu svetimybiu is Vakaru kalbu, dazniausiai--is anglu (Gedzeviciene, Gedzevicius 2011: 67).
Antra, nepasiulyta, kokiu budu siuos vertinimus sujungti i viena apibendrinamaji rodikli.
Toks mediju ir komunikacijos problematikos isplitimas turi labai ivairiu padariniu: viena vertus, jis teikia nauju vertingu teoriniu izvalgu i savaime suprantamais laikomus kasdienybes fenomenus, antra vertus visapusiskumas ir visuotinis susidomejimas grasina pati tyrimu objekta--komunikacija--istirpdyti ivairiausiu jos aspektu, neatskiriamai sumisusiu su kitais socialiniais reiskiniais, daugyje.
She suggested that we can have joint ventures in TV, radio programmes and national news agencies of Pakistan, APP and Indonesia Antra - can also go for joint ventures.