apocarp

apocarp

(ˈæpəˌkɑːp)
n
(Botany) an apocarpous gynoecium or fruit
[C13: from Late Latin apocalypsis, from Greek apokalupsis, from apokaluptein to disclose, from apo- + kaluptein to hide]