autotoxaemia


Also found in: Medical, Encyclopedia.
Related to autotoxaemia: anuria, uremia

au·to·tox·e·mi·a

also au·to·tox·ae·mi·a  (ô′tō-tŏk-sē′mē-ə)

autotoxaemia

(ˌɔːtəʊtɒkˈsiːmɪə) or

autotoxemia

n
(Pathology) another name for autointoxication