bespot


Also found in: Thesaurus.
Related to bespot: bespoke, despot

bespot

(bɪˈspɒt)
vb (tr)
to mark with spots or blemishes
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Verb1.bespot - mark with, or as if with, spotsbespot - mark with, or as if with, spots  
mark - make or leave a mark on; "the scouts marked the trail"; "ash marked the believers' foreheads"
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Agnete word byvoorbeeld verder obsessief deur haar dogter verafgood as 'n beeldskone sangeres, 'n beeld wat Fleurette aan almal voorhou, maar deur ironiese ontboeseming in die styl van Jane Austen openbaar juis Fleurette haar ma as in werklikheid 'n gewetenlose jagter van mans wat haar minnaars uitbuit vir geld enjuwele, maar hulle agter hulle rue bespot (40-42).1 Intussen bedryf Agnete haar eie verslaafde obsessie met die dobbelaar-gigolo en klaarblyklike psigopaat Pierre Garceau.
De annalen van de wetenschap zijn bezaaid met wetenschappelijke ontdekkingen die onderdrukt en bespot werden door de gevestigde orde, maar die in latere jaren bekendheid kregen en in het gelijk gesteld werden door de onverbiddelijke opmars van praktische noodzakelijkheid en intellectuele verlichting.
Wat zij er verder mee voor had, het zette haar in gloed deze dingen te vertellen aan een jonkman die binnen weinige dagen met haar zuster zou trouwen, die haar in gewaagde verzen bespot had en voorgafniet te begrijpen hoe zij ooit begeerlijk zou kunnen worden gevonden.